Menu

maquesaps

2n BATXILLERAT

PER ANAR FENT BOCA

CONTINGUT INTRODUCTORI:

- Podeu baixar la Gramàtica Zero, la Gramàtica normativa valenciana i els apunts de gramàtica de Gripau.

   

- DOSSIER DE LITERATURA TEMES 1-16

- VOCABULARI DE BARBARISMES

- Extracte de la programació de Valencià 2021-2022

UNITAT 1

- La comunicació i el llenguatge

Funcions lingüístiques

El signe lingüístic:

       - Sons 

       - Fonemes

       - Monemes

       - Categories gramaticals

              - Els Pronoms

       - Oració: nuclis, complements, sintagmes i funcions (Anàlisi sintàctica)

             - Sintagma Preposicional 

             - Complement de Règim Verbal (CRV): exemples

             - Complement predicatiu (CPred)

             - Oració composta:  - Coordinació

                                                 - Juxtaposició

                                                 - Subordinació

                                                 - Interordinació

       - El Text

             - Substitució pronominal

LITERATURA:

Tema 0: La literatura de principis de segle XX

     - El Modernisme

     - El Noucentisme

     - L'Avantguardisme

 

 

UNITAT 3

- Les propietats del text: la coherència, l'adequació, la cohesió

     - i la correcció

           - Canvis en la normativa gramatical (2019)

           - Canvis en la normativa ortogràfica (2018)

           - Criteris lingüístics de la Universitat de València

- El sentit del text. COHERÈNCIA

     - Tema i resum

     - Estructura, tipologia textual i gènere

     - Progressió temàtica i isotopia

- Pràctica de comentari de text literari

 

UNITAT 5

- Text i context. ADEQUACIÓ

1. Situació enunciativa i persones del discurs

     - Elements de l'enunciació

     - Polifonia, modalització i dixi

Pràctica de comentari de text literari

LITERATURA:

Tema 2: La poesia des del 1939 fins a l'actualitat (Temes 6, 7, 9 del dossier)

     - Vicent Andrés Estellés

     - Llibre de Meravelles. Vicent Andrés Estellés. Proposta didàctica de Joaquim Espinós i Irene Mira

     - Homenatges: Vicent Andrés Estellés. À Punt Mèdia

_____

Discurs inaugural de la Fira del llibre de Frankfurt 2007

Escriptores i escriptors de narrativa actual al programa   d':

- Plaerdemavida: RAQUEL RICART

- Plaerdemavida: CARME MIQUEL

- Plaerdemavida: ISABEL-CLARA SIMÓ

- Plaerdemavida: XAVIER ALIAGA

UNITAT 6

2. Informacions implícites

     - Comunicació verbal / no verbal

     - Coneixements enciclopèdics

     - Intertextualitat

 3. Variació lingüística

     - Variació diatòpica del català

- Anàlisi del tema, l'estructura i el registre del text argumentatiu

- Comentari de text argumentatiu

 

Unitat 7

- Relacions formals en el text. COHESIÓ:

     - Mecanismes de referència: Anàfora, El·lipsi, Cohesió lèxica

     - Correlació de temps verbals díctics i anafòrics

     - Connexió: textual i oracional

     - Complexitat sintàctica

LITERATURA

Tema 3: El teatre des del 1939 fins a l'actualitat (Temes 11,13 del dossier)

     - Rodolf Sirera

           - en Centre de Documentació Escènica

           - en LletrA

           - Entrevista a Rodolf Sirera en À Pun Mèdia

     - L'assassinat del doctor Moraleda. El verí del teatre. Grup 62

           - Comentari de l'obra

Unitat 8

- Aspectes bàsics de la pronúncia:

     - Distinció entre vocals obertes i tancades (o/e)

     - Distinció entre consonants sordes i sonores

     - Els enllaços fonètics > transcripció de sons en contacte > comença >

Unitat 9

- Anàlisi del tema, de l'estructura organitzativa i del registre del text periodístic

- Pràctica de comentari de text periodístic

LITERATURA:

Tema 4: L'assaig des de 1939 fins a l'actualitat (Tema 15 del dossier)

     - Joan Fuster

           -  ("Fuster assagista".  LAverany. Josep Iborra)

     - Diccionari per a ociosos. Grup 62

Unitat 10

- Anàlisi del tema, de l'estructura organitzativa i del registre dels textos publicitaris

- Pràctica de comentari de text publicitari

- Composició de textos publicitaris

EXCLUSIU

ACTIVITATS

UNITAT 1

 1. Entreu a la taula de sons i familiaritzeu-vos amb els símbols que representen els sons - Esbrina aquest [∂] i escriu 5 paraules en què aparega.
 2. Practiqueu l'anàlisi sintàctica en les oracions que trobareu al final del document. Vegeu la nota sobre el predicatiu per fer millor l'anàlisi.
 3. Revisió del vocabulari de barbarismes que teniu a l'apartat introductori.
 4. Repàs de les perífrasis d'obligació.  
 5. Obtenció de la llista dels mots clau que trobareu a la pestanya Pissarra.

UNITAT 2

 1. Barbarismes
 2. Comentari d'un text de Jesús Tuson, "La cohesió lingüística".
 3. Comentari de "El gelat rosa" de Mercè Rodoreda.

UNITAT 3

 1. Prova d'accentuació
 2. Barbarismes de la A a la M. 
 3. Comentari de text literari

UNITAT 4

 1. Text expositiu de Jesús Tuson. Introducció a la Lingüística

UNITAT 5

 1. Coherència i adequació en "Marbre" de Manuel Baixauli a Espiral
 2. Barbarismes A a R
 3. L'illa de Maians. Exercicis PAU. Textos per a comentar IES Sanchis Guarner
 4. Coherència i adequació en "Nike air" d'Isabel-Clara Simó a Dones

UNITAT 6

 1. Revisa les variants de cada varietat diatòpica i realitza els exercicis.
 2. Identifica les variants dialectals d'aquest recull de textos 
 3. Seleccionar tres textos periodístics. Un amb variants diatòpiques de la varietat balear. Un altre amb variants del català central i l'últim amb variants del valencià general.
 4. Coherència i adequació del relat "Lluny" de Manuel Baixauli a Espiral
 5. Coherència i adequació d'un text argumentatiu

UNITAT 7

 1. Llegiu el text de l'opció B i contesteu les preguntes de l'apartat 1 "Comprensió del text".

UNITAT 8

 1. Activitats de fonosintaxi del dossier de fonètica de l'IES Joanot Martorell.

UNITAT 9

 1. Pràctiques  amb models d'exàmens PAU
 2. Comentari d'un text periodístic. 
 3. Comentari de text assagístic d'una entrada de Diccionari per a ociosos.

UNITAT 10

 1. Aportar texts publicitaris impresos en català.
 2. Rúbrica per al treball de publicitat institucional.
 3. Pràctiques amb models d'exàmens PAU